skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Simon, Rita xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some aspects of the socio-cultural adjustment of recent Soviet immigrants to the United States

Simon, Rita J ; Simon, Julian L

Ethnic and Racial Studies, 01 October 1982, Vol.5(4), pp.535-541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1982.9993393

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Money incentives and family size a hypothetical-question study

Simon, Rita J; Simon, Julian L

Public opinion quarterly : journal of the American Association for Public Opinion Research, 1974, Vol.38(4), pp. 585-595 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-362X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Simon, J.L.
  2. Simon, R.J.
  3. Simon, Julian L
  4. Simon, Rita J
  5. Simon, Julian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...