skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Simmons, R.L. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Respiratory insufficiency in combat casualties. I. Pathologic changes in the lungs of patients dying of wounds

Martin, A M ; Simmons, R L ; Heisterkamp, C A

Annals of surgery, July 1969, Vol.170(1), pp.30-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5819328 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Respiratory insufficiency in combat casualties. II. Pulmonary edema following head injury

Simmons, R L ; Martin, A M ; Heisterkamp, C A ; Ducker, T B

Annals of surgery, July 1969, Vol.170(1), pp.39-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5789528 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coagulation disorders in combat casualties. I. Acute changes after wounding. II. Effects of massive transfusion. 3. Post-resuscitative changes

Simmons, R L ; Collins, J A ; Heisterkamp, C A ; Mills, D E ; Andren, R ; Phillips, L L

Annals of surgery, April 1969, Vol.169(4), pp.455-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5774736 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Respiratory insufficiency in combat casualties. 3. Arterial hypoxemia after wounding

Simmons, R L ; Heisterkamp, C A ; Collins, J A ; Genslar, S ; Martin, A M

Annals of surgery, July 1969, Vol.170(1), pp.45-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5789529 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Respiratory insufficiency in combat casualties. IV. Hypoxemia during convalescence

Simmons, R L ; Heisterkamp, C A ; Collins, J A ; Bredenberg, C E ; Mills, D E ; Martin, A M

Annals of surgery, July 1969, Vol.170(1), pp.53-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5789530 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acid-base status of seriously wounded combat casualties. II. Resuscitation with stored blood

Collins, J A ; Simmons, R L ; James, P M ; Bredenberg, C E ; Anderson, R W ; Heisterkamp, C A

Annals of surgery, January 1971, Vol.173(1), pp.6-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5101148 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between transfusion and hypoxemia in combat casualties

Collins, J A ; James, P M ; Bredenberg, C E ; Anderson, R W ; Heisterkamp, C A ; Simmons, R L

Annals of surgery, October 1978, Vol.188(4), pp.513-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 697435 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The acid-base status of seriously wounded combat casualties. I. Before treatment

Collins, J A ; Simmons, R L ; James, P M ; Bredenberg, C E ; Anderson, R W ; Heisterkamp, C A

Annals of surgery, April 1970, Vol.171(4), pp.595-608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5436127 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Heisterkamp, C A
  2. Simmons, R.L.
  3. Heisterkamp, A., Charles
  4. Simmons, L., Richard
  5. Simmons, Richard L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...