skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa Cơ sở dữ liệu: Public Library of Science (CrossRef) xóa Chủ đề: Software xóa Tác giả/ người sáng tác: Simi, Manuele xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GobyWeb: Simplified Management and Analysis of Gene Expression and DNA Methylation Sequencing Data

Dorff, Kevin ; Chambwe, Nyasha ; Zeno, Zachary ; Simi, Manuele ; Shaknovich, Rita ; Campagne, Fabien

PLoS One, Jul 2013, Vol.8(7), p.e69666 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0069666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chambwe, Nyasha
  2. Simi, M
  3. Simi, Manuele
  4. Fabien Campagne
  5. Campagne, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...