skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Silva, Patrícia Kunrath xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entrevista com Bill Maurer

Silva, Patrícia Kunrath

Horizontes Antropológicos, 01 June 2016, Vol.22(45), pp.395-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1806-9983 ; E-ISSN: 1806-9983 ; DOI: 10.1590/S0104-71832016000100015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Festa como perspectiva e em perspectiva

Silva, Patrícia Kunrath

Horizontes Antropológicos, 01 December 2012, Vol.18(38), pp.410-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1806-9983 ; E-ISSN: 1806-9983 ; DOI: 10.1590/S0104-71832012000200020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entrevista com George Marcus

Silva, Patrícia Kunrath

Horizontes Antropológicos, 01 April 2017, Vol.23(47), pp.401-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1806-9983 ; E-ISSN: 1806-9983 ; DOI: 10.1590/s0104-71832017000100014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Silva, Patrícia Kunrath
  2. Patrícia Kunrath Silva
  3. Silva, P.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...