skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Democracy xóa Nhan đề tạp chí: Social Research xóa Tác giả/ người sáng tác: Siklova, Jirina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Did We Lose After 1989?

Šiklová, Jiřina

Social Research, 1 July 1996, Vol.63(2), pp.531-541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Backlash

Šiklová, Jiřina ; Radzai, Ronald

Social Research, 1 December 1993, Vol.60(4), pp.737-749 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Solidarity of the Culpable

Šiklová, Jiřina ; Henley, Káča Poláčková

Social Research, 1 December 1991, Vol.58(4), pp.765-773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...