skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Chủ đề: Meteorology & Climatology xóa Tác giả/ người sáng tác: Hernquist, Lars xóa Tác giả/ người sáng tác: Sijacki, Debora xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recoiling black holes: prospects for detection and implications of spin alignment

Blecha, Laura ; Sijacki, Debora ; Kelley, Luke ; Torrey, Paul ; Vogelsberger, Mark ; Nelson, Dylan ; Springel, Volker ; Snyder, Gregory ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 10, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stv2646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shock finding on a moving-mesh: II. Hydrodynamic shocks in the Illustris universe

Schaal, Kevin ; Springel, Volker ; Pakmor, Rüdiger ; Pfrommer, Christoph ; Nelson, Dylan ; Vogelsberger, Mark ; Pillepich, Annalisa ; Sijacki, Debora ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 27, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw1587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A unified model for AGN feedback in cosmological simulations of structure formation

Sijacki, Debora ; Springel, Volker ; Di Matteo, Tiziana ; Hernquist, Lars

Mon.Not.Roy.Astron.Soc.380:877-900,2007 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 0705.2238

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Illustris simulation: the evolving population of black holes across cosmic time

Sijacki, Debora ; Vogelsberger, Mark ; Springel, Volker ; Torrey, Paul ; Snyder, Greg ; Nelson, Dylan ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 16, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stv1340

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sijacki, Debora
  2. Springel, V
  3. Springel, Volker
  4. Sijacki, D
  5. Hernquist, Lars

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...