skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Copat, Chiara xóa Tác giả/ người sáng tác: Signorelli, Salvatore Santo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transition and heavy metals compared to oxidative parameter balance in patients with deep vein thrombosis: A case-control study

Ferrante, Margherita ; Fiore, Maria ; Conti, Gea Oliveri ; Fiore, Valerio ; Grasso, Alfina ; Copat, Chiara ; Signorelli, Salvatore Santo

Molecular medicine reports, May 2017, Vol.15(5), pp.3438-3444 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1791-3004 ; PMID: 28350115 Version:1 ; DOI: 10.3892/mmr.2017.6394

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace elements in seafood from the Mediterranean sea: An exposure risk assessment

Copat, Chiara ; Grasso, Alfina ; Fiore, Maria ; Cristaldi, Antonio ; Zuccarello, Pietro ; Signorelli, Salvatore Santo ; Conti, Gea Oliveri ; Ferrante, Margherita

Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, May 2018, Vol.115, pp.13-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-6351 ; PMID: 29510219 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.fct.2018.03.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Signorelli, Salvatore Santo
  2. Ferrante, Margherita
  3. Fiore, M.
  4. Grasso, Alfina
  5. Copat, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...