skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sierra, Carles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

D-Brane: a diplomacy playing agent for automated negotiations research

de Jonge, Dave ; Sierra, Carles

Applied Intelligence, Jul 2017, Vol.47(1), pp.158-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924669X ; E-ISSN: 1573-7497 ; DOI: 10.1007/s10489-017-0919-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DipGame: A challenging negotiation testbed

Fabregues, Angela ; Sierra, Carles

Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2011, Vol.24(7), pp.1137-1146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-1976 ; DOI: 10.1016/j.engappai.2011.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HANA: A Human-Aware Negotiation Architecture

Fabregues, Angela ; Sierra, Carles

Decision Support Systems, April 2014, Vol.60, pp.18-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9236 ; DOI: 10.1016/j.dss.2013.05.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sierra, Carles
  2. Sierra, C.
  3. Fabregues, A
  4. Fabregues, Angela
  5. Jonge, Dave

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...