skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1971đến1985 xóa Tác giả/ người sáng tác: Siegal, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appraisals of Intervention: The Mother's versus the Culprit's Behavior as Determinants of Children's Evaluations of Discipline Techniques

Siegal, Michael ; Cowen, Jan

Child Development, 1 October 1984, Vol.55(5), pp.1760-1766 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129923

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children's Perceptions of Adult Economic Needs

Siegal, Michael

Child Development, 1 March 1981, Vol.52(1), pp.379-382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129257

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Day Care and Children's Conceptions of Moral and Social Rules

Siegal, Michael ; Storey, Rebecca Mcdonald

Child Development, 1 August 1985, Vol.56(4), pp.1001-1008 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1130111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moral Development as Reflected by Young Children's Evaluation of Maternal Discipline

Siegal, Michael ; Rablin, Jackie

Merrill-Palmer Quarterly, 1 October 1982, Vol.28(4), pp.499-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272930X ; E-ISSN: 15350266

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...