skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Information Systems xóa Tác giả/ người sáng tác: Siau, Keng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relative importance of structural constraints and surface semantics in information modeling

Siau, Keng ; Wand, Yair ; Benbasat, Izak

Information Systems, 1997, Vol.22(2), pp.155-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/S0306-4379(97)00009-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Benbasat, Izak
  2. Benbasat, I
  3. Siau, K
  4. Wand, Yair
  5. Wand, Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...