skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Gene-Jack xóa Tác giả/ người sáng tác: Shumay, Elena xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and Pharmacokinetics of Methamphetamine in the Human Body: Clinical Implications

Volkow, Nora ; Fowler, Joanna ; Gene-Jack, Wang ; Shumay, Elena ; Telang, Frank ; Thanos, Peter ; Alexoff, David

PLoS One, Dec 2010, Vol.5(12), p.e15269 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015269

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMI Modulates Calorie-Dependent Dopamine Changes in Accumbens from Glucose Intake

Gene-Jack, Wang ; Tomasi, Dardo ; Convit, Antonio ; Logan, Jean ; Wong, Christopher ; Shumay, Elena ; Fowler, Joanna ; Volkow, Nora

PLoS One, Jul 2014, Vol.9(7), p.e101585 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0101585

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between Dopamine D4 Receptor Polymorphism and Age Related Changes in Brain Glucose Metabolism

Volkow, Nora ; Tomasi, Dardo ; Gene-Jack, Wang ; Telang, Frank ; Fowler, Joanna ; Goldstein, Rita ; Klein, Nelly ; Wong, Christopher ; Swanson, James ; Shumay, Elena

PLoS One, May 2013, Vol.8(5), p.e63492 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0063492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...