skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Shuja, Sharif xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pakistan: Islam, radicalism and the army

Shuja, Sharif

International Journal on World Peace, June, 2007, Vol.24(2), p.25(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-3640

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and India

Shuja, Sharif

International Journal on World Peace, June, 2006, Vol.23(2), p.35(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-3640

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shuja, Sharif
  2. Sharif Shuja

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...