skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ohno, S. xóa Tác giả/ người sáng tác: Shudo, K xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermally processed titanium oxides film on Si(0 0 1) surface studied with scanning tunneling microscopy/spectroscopy

Aoki, T ; Shudo, K ; Sato, K ; Ohno, S ; Tanaka, M

Applied Surface Science, 2010, Vol.257(5), pp.1672-1677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2010.08.120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observation of thermal growth of silicide on titanium-deposited silicon surfaces

Iida, T ; Koma, M ; Ohwa, Y ; Shudo, K ; Ohno, S ; Tanaka, M

Surface Science, 2007, Vol.601(18), pp.4444-4448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-6028 ; E-ISSN: 1879-2758 ; DOI: 10.1016/j.susc.2007.04.214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Titanium-induced charge of Si(001) surface dependent on local configuration

Shudo, K ; Aoki, T ; Ohno, S ; Yamazaki, K ; Nakayama, F ; Tanaka, M ; Okuda, T ; Harasawa, A ; Matsuda, I ; Kakizaki, T ; Uchiyama, M

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, January 2014, Vol.192, pp.35-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0368-2048 ; E-ISSN: 1873-2526 ; DOI: 10.1016/j.elspec.2014.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum to “Titanium-induced charge of Si(0 0 1) surface dependent on local configuration” [J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 192 (2014) 35–39]

Shudo, K ; Aoki, T ; Ohno, S ; Yamazaki, K ; Nakayama, F ; Tanaka, M ; Okuda, T ; Harasawa, A ; Matsuda, I ; Kakizaki, A ; Uchiyama, M

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, January 2015, Vol.198, pp.69-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0368-2048 ; E-ISSN: 1873-2526 ; DOI: 10.1016/j.elspec.2014.06.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modification by H-termination in growth process of titanium silicide on Si(0 0 1)-2 × 1 observed with scanning tunneling microscopy

Aoki, T ; Shudo, K ; Sato, K ; Ohno, S ; Nishioka, H ; Iida, T ; Toramaru, M ; Tanaka, M

Applied Surface Science, 2009, Vol.256(4), pp.1191-1195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2009.05.156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Nanometer-Scale Structure Formation on Solid Surfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanometer-Scale Structure Formation on Solid Surfaces

Tanaka, M ; Shudo, K ; Ohno, S; Ohno, Kaoru (Editor) ; Tanaka, Masatoshi (Editor) ; Takeda, Jun (Editor) ; Kawazoe, Yoshiyuki (Editor)

Advances in Materials Research, Nano- and Micromaterials, pp.19-95

ISBN: 9783540745563 ; ISBN: 3540745564 ; E-ISBN: 9783540745570 ; E-ISBN: 3540745572 ; DOI: 10.1007/978-3-540-74557-0_2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2008  (1)
 3. 2009đến2009  (1)
 4. 2010đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. German  (1)
 3. Japanese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shudo, K
 2. Ohno, S
 3. Tanaka, M
 4. Aoki, T
 5. Nakayama, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...