skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Tác giả/ người sáng tác: Shu, Wensheng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of metals by sorghum plants from contaminated land

Zhuang, Ping ; Shu, Wensheng ; LI, Zhian ; Liao, Bin ; LI, Jintian ; Shao, Jingsong

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(10), pp.1432-1437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62436-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biotransfer of heavy metals along a soil-plant-insect-chicken food chain: Field study

Zhuang, Ping ; Zou, Huiling ; Shu, Wensheng

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(6), pp.849-853 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62351-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shu, Wensheng
  2. Zhuang, P
  3. SHU Wensheng
  4. Zhuang, Ping
  5. Shu, Ws

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...