skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Chủ đề: Feedback xóa Cơ sở dữ liệu: KESLI (ACM Digital Library) xóa Tác giả/ người sáng tác: Shou, Biying xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task aware information access for diagnosis of manufacturing problems

Birnbaum, Larry ; Hopp, Wallace ; Iravani, Seyed ; Livingston, Kevin ; Shou, Biying ; Tirpak, Thomas

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.308-310

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040909

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tirpak, T.
  2. Tirpak, Thomas
  3. Hopp, W.
  4. Hopp, Wallace
  5. Iravani, Seyed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...