skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Q - Science. xóa Tất cả các phiên bản Shneiderman Ben xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Designing the User Interface: Pearson New International Edition: Strategies for Effective Human-Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing the User Interface: Pearson New International Edition: Strategies for Effective Human-Computer Interaction

Shneiderman, Ben ; Plaisant, Catherine ; Cohen, Maxine ; Jacobs, Steven

ISBN10: 1292023902 ; ISBN13: 9781292023908 ; E-ISBN10: 1292037016 ; E-ISBN13: 9781292037011

Toàn văn không sẵn có

2
Designing the user interface : strategies for effective human-computer interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing the user interface : strategies for effective human-computer interaction

Shneiderman Ben.; Plaisant Catherine

Boston : Pearson/Addison Wesley, 2004. - (005.1 SHN 2004) - ISBN0321197860

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...