skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản Shneiderman, Ben xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorting out searching: a user-interface framework for text searches

Shneiderman, Ben ; Byrd, Donald ; Croft, W

Communications of the ACM, 01 April 1998, Vol.41(4), pp.95-98 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/273035.273069

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The info superhighway: for the people

Shneiderman, Ben

Communications of the ACM, 02 January 1995, Vol.38(1), p.162 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/204865.204898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shneiderman, B.
  2. Shneiderman, Ben
  3. Croft, W. Bruce
  4. Croft, W
  5. Byrd, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...