skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Shlapentokh, Dmitry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurasianism: Past and present

Shlapentokh, Dmitry V.

Communist and Post-Communist Studies, 1997, Vol.30(2), pp.129-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/S0967-067X(97)00002-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dugin, Eurasianism, and Central Asia

Shlapentokh, Dmitry

Communist and Post-Communist Studies, 2007, Vol.40(2), pp.143-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2007.04.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fate of Nikolai Marr’s linguistic theories: The case of linguistics in the political context

Shlapentokh, Dmitry

Journal of Eurasian Studies, Vol.2(1), pp.60-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1879-3665 ; DOI: 10.1016/j.euras.2010.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The socialist regime: The intellectual origin of the images

Shlapentokh, Dmitry

Journal of Eurasian Studies, January 2014, Vol.5(1), pp.48-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1879-3665 ; DOI: 10.1016/j.euras.2013.06.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Byzantine history and the discourse of the Russian political/intellectual underground

Shlapentokh, Dmitry

Journal of Eurasian Studies, Vol.3(1), pp.80-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1879-3665 ; DOI: 10.1016/j.euras.2011.10.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam and Orthodox Russia: From Eurasianism to Islamism

Shlapentokh, Dmitry

Communist and Post-Communist Studies, 2008, Vol.41(1), pp.27-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/j.postcomstud.2008.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2007  (1)
 3. 2008đến2010  (1)
 4. 2011đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shlapentokh, Dmitry
 2. Shlapentokh, D
 3. Dmitry Shlapentokh
 4. Shlapentokh, Dmitry V.
 5. Shlapentokh, D.V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...