skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Social Sciences (General) xóa Tác giả/ người sáng tác: Shkandrij, Myroslav xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The secret police and the campaign against Galicians in Soviet Ukraine, 1929-1934

Bertelsen, Olga ; Shkandrij, Myroslav

Nationalities Papers, 02 January 2014, Vol.42(1), pp.37-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2013.832187

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukrainianization, terror and famine: coverage in Lviv's Dilo and the nationalist press of the 1930s

Shkandrij, Myroslav

Nationalities Papers, 01 May 2012, Vol.40(3), pp.431-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2012.674504

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A roundtable on Myroslav Shkandrij's Ukrainian Nationalism: Politics, Ideology, and Literature, 1929-1956

Coleman, Heather ; Hrytsak, Yaroslav ; Hundorova, Tamara ; Zaitsev, Oleksandr ; Shkandrij, Myroslav

Canadian Slavonic Papers, 03 April 2017, Vol.59(1-2), pp.131-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5006 ; E-ISSN: 2375-2475 ; DOI: 10.1080/00085006.2017.1319619

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ukrainian reading public in the 1920s: real, implied, and ideal

Shkandrij, Myroslav

Canadian Slavonic Papers, 02 April 2016, Vol.58(2), pp.160-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5006 ; E-ISSN: 2375-2475 ; DOI: 10.1080/00085006.2016.1152681

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neither with Them, Nor Without Them: The Russian Writer and the Jew in the Age of Realism

Shkandrij, Myroslav

Canadian Slavonic Papers, Vol.51(4), pp.571-573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00085006 ; E-ISSN: 23752475

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Omer Bartov, Erased: vanishing traces of Jewish Galicia in present-day Ukraine

Seegel, Steven ; Paul Himka, John ; Lower, Wendy ; Shkandrij, Myroslav ; Bartov, Omer

Nationalities Papers, 01 March 2010, Vol.38(2), pp.291-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905990903522413

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2010  (1)
  2. 2010đến2011  (1)
  3. 2012đến2013  (1)
  4. 2014đến2016  (2)
  5. Sau 2016  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...