skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Shinozaki, Kazuo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Arabidopsis AHP2, AHP3, and AHP5 histidine phosphotransfer proteins function as redundant negative regulators of drought stress response
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis AHP2, AHP3, and AHP5 histidine phosphotransfer proteins function as redundant negative regulators of drought stress response

Nishiyama, R. ; Watanabe, Y. ; Leyva-Gonzalez, M. A. ; Van Ha, C. ; Fujita, Y. ; Tanaka, M. ; Seki, M. ; Yamaguchi-Shinozaki, K. ; Shinozaki, K. ; Herrera-Estrella, L. ; Tran, L.-S. P.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/19/2013, Vol.110(12), pp.4840-4845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1302265110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Small open reading frames associated with morphogenesis are hidden in plant genomes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small open reading frames associated with morphogenesis are hidden in plant genomes

Hanada, K. ; Higuchi-Takeuchi, M. ; Okamoto, M. ; Yoshizumi, T. ; Shimizu, M. ; Nakaminami, K. ; Nishi, R. ; Ohashi, C. ; Iida, K. ; Tanaka, M. ; Horii, Y. ; Kawashima, M. ; Matsui, K. ; Toyoda, T. ; Shinozaki, K. ; Seki, M. ; Matsui, M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/05/2013, Vol.110(6), pp.2395-2400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1213958110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Positive regulatory role of strigolactone in plant responses to drought and salt stress
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive regulatory role of strigolactone in plant responses to drought and salt stress

Ha, C. V. ; Leyva-Gonzalez, M. A. ; Osakabe, Y. ; Tran, U. T. ; Nishiyama, R. ; Watanabe, Y. ; Tanaka, M. ; Seki, M. ; Yamaguchi, S. ; Dong, N. V. ; Yamaguchi-Shinozaki, K. ; Shinozaki, K. ; Herrera-Estrella, L. ; Tran, L.-S. P.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/14/2014, Vol.111(2), pp.851-856 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1322135111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Genome-wide suppression of aberrant mRNA-like noncoding RNAs by NMD in Arabidopsis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide suppression of aberrant mRNA-like noncoding RNAs by NMD in Arabidopsis

Kurihara, Y. ; Matsui, A. ; Hanada, K. ; Kawashima, M. ; Ishida, J. ; Morosawa, T. ; Tanaka, M. ; Kaminuma, E. ; Mochizuki, Y. ; Matsushima, A. ; Toyoda, T. ; Shinozaki, K. ; Seki, M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/17/2009, Vol.106(7), pp.2453-2458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0808902106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka, M.
  2. Seki, M.
  3. Maho Tanaka
  4. Tanaka, Maho
  5. Seki, Motoaki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...