skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Agricultural Economics xóa Tác giả/ người sáng tác: Shiferaw, Bekele xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market imperfections, access to information and technology adoption in Uganda: challenges of overcoming multiple constraints

Shiferaw, Bekele ; Kebede, Tewodros ; Kassie, Menale ; Fisher, Monica

Agricultural Economics, July 2015, Vol.46(4), pp.475-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/agec.12175

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agricultural technology adoption and child nutrition enhancement: improved maize varieties in rural Ethiopia

Zeng, Di ; Alwang, Jeffrey ; Norton, George W. ; Shiferaw, Bekele ; Jaleta, Moti ; Yirga, Chilot

Agricultural Economics, September 2017, Vol.48(5), pp.573-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/agec.12358

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology adoption under seed access constraints and the economic impacts of improved pigeonpea varieties in Tanzania

Shiferaw, Bekele A. ; Kebede, Tewodros A. ; You, Liang

Agricultural Economics, November 2008, Vol.39(3), pp.309-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/j.1574-0862.2008.00335.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welfare impacts of maize–pigeonpea intensification in Tanzania

Amare, Mulubrhan ; Asfaw, Solomon ; Shiferaw, Bekele

Agricultural Economics, January 2012, Vol.43(1), pp.27-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/j.1574-0862.2011.00563.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shiferaw, Bekele
  2. Shiferaw, B
  3. Kebede, Tewodros
  4. Fisher, Monica
  5. Yirga, Chilot

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...