skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Chủ đề: Navigation xóa Tác giả/ người sáng tác: Shibayama, Etsuya xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

HishiMochi: a zooming browser for hierarchically clustered documents

Toyoda, Masashi ; Shibayama, Etsuya

CHI '00 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.28-29

ISBN: 1581132484 ; ISBN: 9781581132489 ; DOI: 10.1145/633292.633312

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyper Mochi Sheet: a predictive focusing interface for navigating and editing nested networks through a multi-focus distortion-oriented view

Toyoda, Masashi ; Shibayama, Etsuya

Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems, 01 May 1999, pp.504-511

ISBN: 0201485591 ; ISBN: 9780201485592 ; DOI: 10.1145/302979.303145

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shibayama, Etsuya
  2. Shibayama, E.
  3. Toyoda, Masashi
  4. Toyoda, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...