skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Su, Kuo-Lan xóa Tác giả/ người sáng tác: Shiau, Sheng-Ven xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing a module-based security system for an intelligent home

Su, Kuo-Lan ; Chia, Song-Hiang ; Shiau, Sheng-Ven ; Guo, Jr-Hung

Artificial Life and Robotics, 2009, Vol.14(2), pp.242-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-009-0663-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion planning for mobile robots using a laser range finder

Guo, Jr-Hung ; Su, Kuo-Lan ; Wu, Chia-Ju ; Shiau, Sheng-Ven

Artificial Life and Robotics, 2009, Vol.14(2), pp.257-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-009-0666-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...