skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sherraden, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term effects of Individual Development Accounts on postsecondary education: Follow-up evidence from a randomized experiment.(Clinical report)

Grinstein - Weiss, Michal ; Sherraden, Michael ; Gale, William G. ; Rohe, William M. ; Schreiner, Mark ; Key, Clinton

Economics of Education Review, April, 2013, Vol.33, p.58(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-7757

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term effects of Individual Development Accounts on postsecondary education: Follow-up evidence from a randomized experiment

Grinstein-Weiss, Michal ; Sherraden, Michael ; Gale, William G ; Rohe, William M ; Schreiner, Mark ; Key, Clinton

Economics of Education Review, April 2013, Vol.33, pp.58-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-7757 ; E-ISSN: 1873-7382 ; DOI: 10.1016/j.econedurev.2012.12.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-Term Impacts of Individual Development Accounts on Homeownership among Baseline Renters: Follow-Up Evidence from a Randomized Experiment

Grinstein-Weiss, Michal ; Sherraden, Michael ; Gale, William G ; Rohe, William M ; Schreiner, Mark ; Key, Clinton

American Economic Journal: Economic Policy, 2013, Vol.5(1), pp.122-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1945-7731E-ISSN: 1945-774x ; DOI: 10.1257/pol.5.1.122

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...