skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Australian Journal of International Affairs xóa Tất cả các phiên bản Foreign Policy xóa Tất cả các phiên bản Leadership xóa Tất cả các phiên bản Shepherd, Laura xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Women, Peace and Security agenda and Australian leadership in the world: from rhetoric to commitment?

Shepherd, Laura J ; True, Jacqui

Australian Journal of International Affairs, 27 May 2014, Vol.68(3), pp.257-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2014.903895

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shepherd, Laura
  2. True, J
  3. Shepherd, Lj
  4. True, Jacqui
  5. Shepherd, Laura J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...