skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Yao, Y. xóa Tác giả/ người sáng tác: Shen,Qi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, characterization and reactivity of heteroleptic rare earth metal bis(phenolate) complexes

Qi, Ruipeng ; Liu, Bao ; Xu, Xiaoping ; Yang, Zijian ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Dalton Transactions, Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 2008, Issue.37, pp.5016-5024 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9231 ; E-ISSN: 1477-9239 ; DOI: 10.1039/b804914a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic addition of amines to carbodiimides by bis(-diketiminate)lanthanide( ii ) complexes and mechanistic studies

Xue, Mingqiang ; Zheng, Yu ; Hong, Yubiao ; Yao, Yingming ; Xu, Fan ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Dalton Transactions, Dalton Transactions, 2015, Vol.44(46), pp.20075-20086 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9238 ; E-ISSN: 1477-9246 ; DOI: 10.1039/c5dt03674g

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The first bridged lanthanide carbene complex formed through reduction of carbodiimide by diamine-bis(phenolate) ytterbium( ii ) complex and its reactivity to phenylisocyanate

Du, Zhu ; Zhou, Hui ; Yao, Haisheng ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming ; Shen, Qi

Chemical Communications, 2011, Vol.47(12), pp.3595-3597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c0cc04504g

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A first oxalamidino complex of samarium via reduction-coupling of carbodiimine: synthesis and molecular structure of [η 4 -C 2 (NR) 4 ][(MeC 5 H 4 ) 2 Sm(HMPA)] 2 ·2THF (R = Pr i , Cy)

Deng, Mingyu ; Yao, Yingmin ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Chemical Communications, 2004, Issue.23, pp.2742-2743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/b410599k

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile syntheses of bimetallic ytterbium bisamides stabilized by a flexible bridged bis(phenolato) ligand and the high activity for the polymerization of l -lactide

Zhang, Zhongjian ; Xu, Xiaoping ; Sun, Song ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Chemical Communications, 2009 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/b915414k

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of -diketiminate-ligated bimetallic and monometallic lanthanide amide complexes and their reactivity with isoprene and AlMe 3

Sun, Song ; Ouyang, Hao ; Luo, Yunjie ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Yao, Yingming

Dalton Transactions, Dalton Transactions, 2013, Vol.42(46), pp.16355-16364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9236 ; E-ISSN: 1477-9244 ; DOI: 10.1039/c3dt52014e

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bimetallic aluminum alkyl complexes as highly active initiators for the polymerization of -caprolactone

Li, Wenyi ; Wu, Wenting ; Wang, Yaorong ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Dalton Transactions, Dalton Transactions, 2011, Vol.40(43), pp.11378-11381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9234 ; E-ISSN: 1477-9242 ; DOI: 10.1039/c1dt11380a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bimetallic lanthanide amido complexes as highly active initiators for the ring-opening polymerization of lactides

Sun, Song ; Nie, Kun ; Tan, Yufang ; Zhao, Bei ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Yao, Yingming

Dalton Transactions, Dalton Transactions, 2013, Vol.42(8), pp.2870-2878 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9236 ; E-ISSN: 1477-9244 ; DOI: 10.1039/c2dt31597a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of -amidine-functionalized dianionic -diketiminato lanthanide amides and trianionic -diketiminato Na/Sm heterobimetallic complexes and their reactivity in polymerization of l -lactide

Liu, Peng ; Chen, Hongxia ; Zhang, Yong ; Xue, Mingqiang ; Yao, Yingming ; Shen, Qi

Dalton Transactions, Dalton Transactions, 2014, Vol.43(14), pp.5586-5594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9237 ; E-ISSN: 1477-9245 ; DOI: 10.1039/c3dt52706a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration of amide to imine group of lanthanide Schiff base complexes: effect of amido group

Qin, Duwei ; Han, Fubin ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Dalton Transactions, Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 2009, Issue.28, pp.5535-5541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9232 ; E-ISSN: 1477-9240 ; DOI: 10.1039/b904580e

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and structural characterization of novel mixed-valent samarium and divalent ytterbium and europium complexes supported by amine bis(phenolate) ligands

Guo, Huadong ; Zhou, Hui ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Dalton Transactions, Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 2007, Issue.32, pp.3555-3561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9230 ; E-ISSN: 1477-9238 ; DOI: 10.1039/b705353c

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ytterbium amides of linked bis(amidinate): synthesis, molecular structures, and reactivity for the polymerization of l -lactide

Wang, Junfeng ; Cai, Tao ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Dalton Transactions, Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 2007, Issue.45, pp.5275-5281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9230 ; E-ISSN: 1477-9238 ; DOI: 10.1039/b709310a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and Characterization of A Polynuclear Yttrium Trifluoroethoxide and Its Activity for Oligomerization of Phenyl Isocyanate

Peng, Hongmei ; Yao, Yingming ; Deng, Mingyu ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Journal of Rare Earths, 2006, Vol.24(4), pp.509-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/S1002-0721(06)60153-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anionic phenoxy-amido rare-earth complexes as efficient catalysts for amidation of aldehydes with amines

Wang, Chao ; Huang, Lingling ; Lu, Min ; Zhao, Bei ; Wang, Yaorong ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Yao, Yingming

RSC Advances, 2015, Vol.5(115), pp.94768-94775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c5ra20285j

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2007  (2)
 4. 2008đến2009  (3)
 5. Sau 2009  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shen, Qi
 2. Zhang, Yong
 3. Zhang, Y
 4. Yao, Y.
 5. Zhang,Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...