skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Jia, Dingxian xóa Tác giả/ người sáng tác: Shen, Yali xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ChemInform Abstract: Heterometallic Sulfide Cluster [Ag6Sn6S20]10-: Solvothermal Syntheses and Characterizations of Silver Thiostannates with Lanthanide Complex Counter Cations.(Report)

Han, Jingyu ; Liu, Yun ; Lu, Jialin ; Tang, Chunying ; Wang, Fang ; Shen, Yali ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

ChemInform, 2015, Vol.46(32), p.no(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0931-7597

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterometallic sulfide cluster [Ag.sub.6Sn.sub.6S.sub.20].sup.10-: Solvothermal syntheses and characterizations of silver thiostannates with lanthanide complex counter cations

Han, Jingyu ; Liu, Yun ; Lu, Jialin ; Tang, Chunying ; Wang, Fang ; Shen, Yali ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganic Chemistry Communications, 2015, Vol.57, p.18(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-7003

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal syntheses and characterizations of the first example of lanthanide selenidostannates prepared in mixed ethylene polyamines

Tang, Chunying ; Liu, Yun ; Wang, Fang ; Lu, Jialin ; Shen, Yali ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganica Chimica Acta, April 1, Vol.429, p.67(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thioarsenate anions acting as ligands: Solvothermal syntheses, crystal structures and characterizations of transition metal complexes of thioarsenate and polyethyleneamine ligands.(Report)

Han, Jingyu ; Liu, Yun ; Tang, Chunying ; Shen, Yali ; Lu, Jialin ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganica Chimica Acta, April 1, 2016, Vol.444, p.36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; DOI: 10.1016/j.ica.2016.01.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterometallic sulfide cluster [Ag6Sn6S20]10 −: Solvothermal syntheses and characterizations of silver thiostannates with lanthanide complex counter cations

Han, Jingyu ; Liu, Yun ; Lu, Jialin ; Tang, Chunying ; Wang, Fang ; Shen, Yali ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganic Chemistry Communications, July 2015, Vol.57, pp.18-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-7003 ; DOI: 10.1016/j.inoche.2015.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New μ-SnTe4 and μ-Sn2Te6 ligands to transition metal: Solvothermal syntheses and characterizations of zinc tellurostannates containing polyamine ligands

Lu, Jialin ; Wang, Fang ; Shen, Yali ; Tang, Chunying ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry, August 2014, Vol.216, pp.65-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2014.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymeric templates and solvent effects: syntheses and properties of polymeric iodoargentates containing solvated [Mn(4,4-bpy)] 2+ cations

Shen, Yali ; Lu, Jialin ; Tang, Chunying ; Fang, Wang ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

RSC Advances, 2014, Vol.4(74), pp.39596-39605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c4ra08121h

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Jia, Dingxian
  3. Shen, Yali
  4. Lu, Jialin
  5. Tang, Chunying

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...