skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Dữ liệu thống kê xóa Tác giả/ người sáng tác: Sheen, Yeong-Nain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of green concrete containing stainless steel oxidizing slag resource materials.(Statistical data)(Abstract)

Sheen, Yeong-Nain ; Wang, Her-Yung ; Sun, Te-Ho

Construction and Building Materials, 2014, Vol.50, p.22(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.09.017

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of green concrete containing stainless steel oxidizing slag resource materials.(Statistical data)(Abstract)

Sheen, Yeong-Nain ; Wang, Her-Yung ; Sun, Te-Ho

Construction and Building Materials, 2014, Vol.50, p.22(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.09.017

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of green concrete containing stainless steel oxidizing slag resource materials.(Statistical data)(Abstract)

Sheen, Yeong-Nain ; Wang, Her-Yung ; Sun, Te-Ho

Construction and Building Materials, 2014, Vol.50, p.22(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.09.017

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sheen, Yeong-Nain
  2. Wang, Her-Yung
  3. Sun, Te-Ho

theo chủ đề:

  1. Stainless Steel
  2. Concretes

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...