skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: International Cooperation xóa Chủ đề: Political Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Shaw, Timothy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Powers and Africa: Implications for/from Global Governance?

Shaw, Timothy M. ; Cooper, Andrew F. ; Chin, Gregory T.

Politikon, 01 April 2009, Vol.36(1), p.27-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-9346 ; E-ISSN: 1470-1014 ; DOI: 10.1080/02589340903155385

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caribbean Human Development Report 2012: Human Development and the Shift to Better Human Security

Shaw, Timothy

The Round Table, 01 August 2012, Vol.101(4), p.386-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8533 ; E-ISSN: 1474-029X ; DOI: 10.1080/00358533.2012.707522

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Commonwealth(s) and Global Governance

Shaw, Timothy

Global Governance, Oct-Dec 2004, Vol.10(4), pp.499-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10752846 ; E-ISSN: 19426720 ; DOI: 10.1163/19426720-01004008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Four Decades of Commonwealth Secretariat and Foundation: Continuing Contributions to Global Governance?

Shaw, Timothy M

The Round Table, 01 July 2005, Vol.94(380), p.359-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8533 ; E-ISSN: 1474-029X ; DOI: 10.1080/00358530500174614

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commonwealth Scholarships: Advancing Cosmopolitanism for 50 Years

Shaw, Timothym. ; Jobbins, David

The Round Table, 01 December 2009, Vol.98(405), p.777-787 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8533 ; E-ISSN: 1474-029X ; DOI: 10.1080/00358530903371452

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
A decade of human security : Global governance and new multilateralisms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A decade of human security : Global governance and new multilateralisms

Sandra J. Maclean|David R. Black|Timothy M. Shaw

E-ISBN 9780754647737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Commonwealth(s)--inter- and non-state--at the start of the twenty-first century: Contributions to global development and governance

Shaw, Timothym

Third World Quarterly, 01 August 2003, Vol.24(4), p.729-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/0143659032000105858

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2004  (1)
 3. 2005đến2005  (1)
 4. 2006đến2009  (3)
 5. Sau 2009  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shaw, Timothy
 2. Shaw, Timothy M.
 3. Shaw, T.M.
 4. Shaw, TM
 5. Shaw, Timothym

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...