skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Shaw, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unrecognized GERD Symptoms Are Associated with Excessive Daytime Sleepiness in Patients Undergoing Sleep Studies

Guda, Nalini ; Partington, Susan ; Shaw, Michael ; Leo, Gary ; Vakil, Nimish

Digestive Diseases and Sciences, 2007, Vol.52(10), pp.2873-2876 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-2116 ; E-ISSN: 1573-2568 ; DOI: 10.1007/s10620-007-9768-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-reported effectiveness and physician consultation rate in users of over-the-counter histamine-2 receptor antagonists

Shaw, Michael J ; Fendrick, A.Mark ; Kane, Robert L ; Adlis, Susan A ; Talley, Nicholas J

The American Journal of Gastroenterology, 2001, Vol.96(3), pp.673-676 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9270 ; E-ISSN: 1572-0241 ; DOI: 10.1016/S0002-9270(00)02395-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initial validation of a diagnostic questionnaire for gastroesophageal reflux disease

Shaw, Michael J ; Talley, Nicholas J ; Beebe, Timothy J ; Rockwood, Todd ; Carlsson, Rolf ; Adlis, Susan ; Fendrick, A.Mark ; Jones, Roger ; Dent, John ; Bytzer, Peter

The American Journal of Gastroenterology, 2001, Vol.96(1), pp.52-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9270 ; E-ISSN: 1572-0241 ; DOI: 10.1016/S0002-9270(00)02244-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Patients with Gastroesophageal Reflux Disease: Validation of a Practical Screening Tool

Ofman, Joshua ; Shaw, Michael ; Sadik, Kay ; Grogg, Amy ; Emery, Kirsten ; Lee, Jay ; Reyes, Eileen ; Fullerton, Steven

Digestive Diseases and Sciences, 2002, Vol.47(8), pp.1863-1869 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-2116 ; E-ISSN: 1573-2568 ; DOI: 10.1023/A:1016421401519

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shaw, Michael
  2. Shaw, Michael J
  3. Shaw, M J
  4. Adlis, Susan
  5. Shaw, Mj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...