skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Năm xuất bản: Trước1960 xóa Tác giả/ người sáng tác: Sharp, Gene xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research project on "Totalitarianism and non-violent resistance"

Sharp, Gene

Journal of Conflict Resolution, June 1959, Vol.3(2), pp.153-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/002200275900300208

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The meanings of non-violence: a typology (revised

Sharp, Gene

Journal of Conflict Resolution, March 1959, Vol.3(1), pp.41-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/002200275900300104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gene Sharp
  2. Sharp, Gene

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...