skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: National Synchrotron Light Source xóa Tác giả/ người sáng tác: Shapiro, Lawrence xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

C-cadherin ectodomain structure and implications for cell adhesion mechanisms.(Statistical Data Included)

Boggon, Titus J. ; Dunmore, 4th Earl Of ; Chappuis - Flament, Sophie ; Wong, Ellen ; Gumbiner, Barry M. ; Shapiro, Lawrence

Science, May 17, 2002, Vol.296(5571), p.1308(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of the extracellular cholinesterase-like domain from neuroligin-2.(BIOPHYSICS)(Author abstract)(Report)

Koehnke, Jesko ; Jin, Xiangshu ; Budreck, Elaine C. ; Posy, Shoshana ; Scheiffele, Peter ; Honig, Barry ; Shapiro, Lawrence

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 12, 2008, Vol.105(6), p.1873(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Type II cadherin ectodomain structures: Implications for classical cadherin specificity

Patel, Saurabh D. ; Clatto, Cario ; Chien, Peter Chen ; Bahna, Fabiana ; Rajebhosale, Manisha ; Arkus, Natalie ; Schleren, Ira ; Jessell, Thomas M. ; Honig, Barry ; Price, Stephen R. ; Shapiro, Lawrence

Cell, March 24, 2006, Vol.124(6), p.1255-1268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shapiro, Lawrence
  2. Shapiro, L
  3. Honig, Barry
  4. Lawrence Shapiro
  5. Ciatto, Carlo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...