skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Hebrew xóa Tất cả các phiên bản Shapira, Chen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ROLE OF SIMULATION IN SURGICAL TRAINING--A NEW ERA

Rofe, Guy ; Lissak, Arie ; Brandes-Klein, Orly ; Segev, Eran ; Paz, Moran ; Hod, Yael ; Barzilai, Menashe ; Auslender, Ron ; Shapira, Chen ; Kaufman, Yuval

Harefuah, June 2015, Vol.154(6), pp.398-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-7768 ; PMID: 26281087 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paz, M.
  2. Hod, Yael
  3. Hod, Y.
  4. Brandes-Klein, O.
  5. Rofe, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...