skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Information Systems xóa Tác giả/ người sáng tác: Shahri, Alimohammad xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering transparency requirements: A modelling and analysis framework

Hosseini, Mahmood ; Shahri, Alimohammad ; Phalp, Keith ; Ali, Raian

Information Systems, May 2018, Vol.74, pp.3-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/j.is.2017.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Phalp, K.
  2. Shahri, Alimohammad
  3. Hosseini, Mahmood
  4. Ali, Raian
  5. Ali, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...