skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Huerta, Antonio xóa Tác giả/ người sáng tác: Sevilla, Ruben xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HDG-NEFEM with Degree Adaptivity for Stokes Flows

Sevilla, Ruben ; Huerta, Antonio

Journal of Scientific Computing, 2018, Vol.77(3), pp.1953-1980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7474 ; E-ISSN: 1573-7691 ; DOI: 10.1007/s10915-018-0657-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A face-centred finite volume method for second-order elliptic problems

Sevilla, Ruben ; Giacomini, Matteo ; Huerta, Antonio; Huerta, Antonio (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 17, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1002/nme.5833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A locking-free face-centred finite volume (FCFV) method for linear elastostatics

Sevilla, Ruben ; Giacomini, Matteo ; Huerta, Antonio

Computers and Structures, February 2019, Vol.212, pp.43-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7949 ; E-ISSN: 1879-2243 ; DOI: 10.1016/j.compstruc.2018.10.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NURBS-Enhanced Finite Element Method (NEFEM)

Sevilla, Ruben ; Fernández-Méndez, Sonia ; Huerta, Antonio

Archives of Computational Methods in Engineering, 2011, Vol.18(4), pp.441-484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1134-3060 ; E-ISSN: 1886-1784 ; DOI: 10.1007/s11831-011-9066-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Superconvergent HDG Method for Stokes Flow with Strongly Enforced Symmetry of the Stress Tensor

Giacomini, Matteo ; Karkoulias, Alexandros ; Sevilla, Ruben ; Huerta, Antonio

Journal of Scientific Computing, 2018, Vol.77(3), pp.1679-1702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7474 ; E-ISSN: 1573-7691 ; DOI: 10.1007/s10915-018-0855-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A super--convergent hybridisable discontinuous Galerkin method for linear elasticity

Sevilla, Ruben ; Giacomini, Matteo ; Karkoulias, Alexandros ; Huerta, Antonio; Huerta, Antonio (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 6, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1002/nme.5916

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parametric solutions involving geometry integrated with computer-aided design

Sevilla, Ruben ; Zlotnik, Sergio ; Huerta, Antonio; Huerta, Antonio (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 25, 2019

DOI: 10.1016/j.cma.2019.112631

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tutorial on Hybridizable Discontinuous Galerkin (HDG) Formulation for Incompressible Flow Problems

Giacomini, Matteo ; Sevilla, Ruben ; Huerta, Antonio

Arxiv ID: 1911.05198

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A second-order face-centred finite volume method for elliptic problems

Vieira, Luan ; Giacomini, Matteo ; Sevilla, Ruben ; Huerta, Antonio; Huerta, Antonio (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 8, 2019 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.cma.2019.112655

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tutorial on Hybridizable Discontinuous Galerkin (HDG) Formulation for Incompressible Flow Problems

Giacomini, Matteo ; Sevilla, Ruben ; Huerta, Antonio; Huerta, Antonio (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 12, 2019

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonintrusive proper generalised decomposition for parametrised incompressible flow problems in OpenFOAM

Tsiolakis, Vasileios ; Giacomini, Matteo ; Sevilla, Ruben ; Othmer, Carsten ; Huerta, Antonio; Huerta, Antonio (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 12, 2019 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.cpc.2019.107013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...