skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Setchi, Rossitza xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational narrative mapping for the acquisition and representation of lessons learned knowledge

Yeung, C.L ; Wang, W.M ; Cheung, C.F ; Tsui, Eric ; Setchi, Rossitza ; Lee, Rongbin W.B

Engineering Applications of Artificial Intelligence, May 2018, Vol.71, pp.190-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-1976 ; E-ISSN: 1873-6769 ; DOI: 10.1016/j.engappai.2018.02.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge acquisition techniques for feature recognition in CAD models

Brousseau, Emmanuel ; Dimov, Stefan ; Setchi, Rossitza

Journal of Intelligent Manufacturing, 2008, Vol.19(1), pp.21-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5515 ; E-ISSN: 1572-8145 ; DOI: 10.1007/s10845-007-0043-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Setchi, Rossitza
  2. Setchi, R
  3. Tsui, E
  4. Yeung, C.L
  5. Wang, W.M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...