skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Năm xuất bản: 1996đến2006 xóa Tác giả/ người sáng tác: Service, Robert F. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immune cells speed the evolution of novel proteins.(Biochemistry)

Service, Robert F.

Science, Nov 26, 2004, Vol.306(5701), p.1457(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene and protein patents get ready to go head to head: genomics companies thought they had genetic medicine to themselves. Now proteomics firms are staking a claim. (Patents).(Brief Article)(Statistical Data Included)

Service, Robert F.

Science, Dec 7, 2001, Vol.294(5549), p.2082(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researchers create first autonomous synthetic life form. (Metabolic Engineering).(Escherichia coli bacterium)

Service, Robert F.

Science, Jan 31, 2003, Vol.299(5607), p.640(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A proteomics upstart tries to outrun the competition: by assembling an arsenal of technology, GeneProt aims to identify proteins associated with disease. (GeneProt).(Brief Article)(Statistical Data Included)

Service, Robert F.

Science, Dec 7, 2001, Vol.294(5549), p.2079(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomania Meets the Bottom Line.(genomics for profit)

Malakoff, David ; Service, Robert F.

Science, Feb 16, 2001, Vol.291(5507), p.1193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein engineers go for gold.(Meeting: Materials Research Society)

Service, Robert F.

Science, Dec 17, 2004, Vol.306(5704), p.2035(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Service, Robert F.
  2. Service, Robert
  3. Robert F. Service
  4. Service, R.F.
  5. Service, Rf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...