skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Sen, Sudarshana xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book review: Debarati Halder and K. Jaishankar, Cyber Crimes Against Women in India

Sen, Sudarshana

Sociological Bulletin, April 2019, Vol.68(1), pp.114-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0229 ; DOI: 10.1177/0038022918819649

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Debarati Halder and K. Jaishankar, Cyber Crimes against Women in India

Sen, Sudarshana

Sociological Bulletin, April 2018, Vol.67(1), pp.122-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0229 ; DOI: 10.1177/0038022917752165

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sen Sudarshana
  2. Sen, Sudarshana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...