skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Năm xuất bản: 2010đến2015 xóa Tác giả/ người sáng tác: Sellar, Sam xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A policy sociology reflection on school reform in England: from the 'Third Way' to the 'Big Society'

Lingard, Bob ; Sellar, Sam

Journal of Educational Administration and History, 01 February 2012, Vol.44(1), pp.43-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0620 ; E-ISSN: 1478-7431 ; DOI: 10.1080/00220620.2011.634498

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sellar, S.
  2. Sellar, Sam
  3. Lingard, Bob
  4. Lingard, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...