skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Yang, Guang xóa Tác giả/ người sáng tác: Seim, Inge xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative genomics reveals contraction in cytosolic glutathione transferase genes in cetaceans: implications for oxidative stress adaptation

Tian, Ran ; Seim, Inge ; Ren, Wenhua ; Xu, Shixia ; Yang, Guang; Yang, Guang (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Dec 4, 2018

DOI: 10.1101/485615

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contraction of the ROS scavenging enzyme glutathione S-transferase gene family in cetaceans

Tian, Ran ; Seim, Inge ; Ren, Wenhua ; Xu, Shixia ; Yang, Guang; Yang, Guang (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Apr 4, 2019

DOI: 10.1101/596395

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Seim, Inge
  2. Tian, Ran
  3. Xu, Shixia
  4. Ren, Wenhua
  5. Yang, Guang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...