skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Tác giả/ người sáng tác: Seffah, Ahmed xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generative patterns for designing multiple user interfaces

Nguyen, Thanh-Diane ; Vanderdonckt, Jean ; Seffah, Ahmed

Proceedings of the International Conference on mobile software engineering and systems, 14 May 2016, pp.151-159

ISBN: 9781450341783 ; ISBN: 1450341780 ; DOI: 10.1145/2897073.2897084

Toàn văn không sẵn có

2
Patterns of HCI Design and HCI Design of Patterns: Bridging HCI Design and Model-Driven Software Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterns of HCI Design and HCI Design of Patterns: Bridging HCI Design and Model-Driven Software Engineering

Seffah, Ahmed; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319156866 ; ISBN: 3319156861 ; E-ISBN: 9783319156873 ; E-ISBN: 331915687X ; DOI: 10.1007/978-3-319-15687-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Human-Centered Software Engineering: Software Engineering Models, Patterns and Architectures for HCI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Centered Software Engineering: Software Engineering Models, Patterns and Architectures for HCI

Seffah, Ahmed ;Vanderdonckt, Jean ;Desmarais, Michel C.;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John M (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steven (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristina (Editor) ; Jacob, Robert J.K (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit Vander (Editor) ; Zhai, Shumin (Editor) ; Seffah, Ahmed (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Desmarais, Michel C (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781848009066 ; ISBN: 1848009062 ; E-ISBN: 9781848009073 ; E-ISBN: 1848009070 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-907-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Patterns in Model-Based Engineering
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterns in Model-Based Engineering

Gaffar, Ashraf ; Reichart, Daniel ; Forbrig, Peter ; Seffah, Ahmed; Jacob, Robert J.K (Editor) ; Limbourg, Quentin (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces IV: Proceedings of the Fifth International Conference on Computer-Aided Design of User Interfaces CADUI’2004 Sponsored by ACM and jointly organised with the Eight ACM International Conference on Intelligent User Interfaces IUI’2004 13–16 January 2004, Funchal, Isle of Madeira, pp.197-210

ISBN: 9781402031458 ; ISBN: 1402031459 ; E-ISBN: 9781402033049 ; E-ISBN: 1402033044 ; DOI: 10.1007/1-4020-3304-4_16

Toàn văn sẵn có

5
Human-Centered Software Engineering — Integrating Usability in the Software Development Lifecycle
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Centered Software Engineering — Integrating Usability in the Software Development Lifecycle

Seffah, Ahmed ; Gulliksen, Jan ; Desmarais, Michel C.;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steve (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristiana (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit (Editor) ; Zhai, Shumin (Editor) ; Seffah, Ahmed (Editor) ; Gulliksen, Jan (Editor) ; Desmarais, Michel C (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781402040276 ; ISBN: 140204027X ; E-ISBN: 9781402041136 ; E-ISBN: 1402041136 ; DOI: 10.1007/1-4020-4113-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...