skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Seebauer, Sebastian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The psychology of rebound effects: Explaining energy efficiency rebound behaviours with electric vehicles and building insulation in Austria

Seebauer, Sebastian

Energy Research & Social Science, December 2018, Vol.46, pp.311-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2214-6296 ; DOI: 10.1016/j.erss.2018.08.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology adoption of electric bicycles: A survey among early adopters

Wolf, Angelika ; Seebauer, Sebastian

Transportation Research Part A, November 2014, Vol.69, pp.196-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-8564 ; DOI: 10.1016/j.tra.2014.08.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technophilia as a driver for using advanced traveler information systems

Seebauer, Sebastian ; Stolz, Regina ; Berger, Martin

Transportation Research Part C, November 2015, Vol.60, pp.498-510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-090X ; DOI: 10.1016/j.trc.2015.10.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Seebauer, Sebastian
  2. Seebauer, S
  3. Wolf, Angelika
  4. Stolz, R.
  5. Stolz, Regina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...