skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Nhan đề tạp chí: Bulletin of mathematical biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Scornavacca, Celine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do branch lengths help to locate a tree in a phylogenetic network?

Gambette, Philippe ; Van Iersel, Leo ; Kelk, Steven ; Pardi, Fabio ; Scornavacca, Celine; Upem, Admin (Editor)

Bulletin of Mathematical Biology, 2016, Vol.78(9), pp.1773-1795 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; E-ISSN: 1522-9602 ; DOI: 10.1007/s11538-016-0199-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Tiers of Rooted Phylogenetic Network Space Using Tail Moves

Janssen, Remie ; Jones, Mark ; Erdős, Péter ; Van Iersel, Leo ; Scornavacca, Celine; Scornavacca, Celine (Editor)

Bulletin of Mathematical Biology, August 2018, Vol.80(8), pp.2177-2208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; E-ISSN: 1522-9602 ; DOI: 10.1007/s11538-018-0452-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Van Iersel, Leo
  2. Scornavacca, Celine
  3. Iersel, Leo
  4. Kelk, Steven
  5. Upem, Admin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...