skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Paternò, F. xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the Workshop on Advanced Visual Interfaces AVI xóa Tác giả/ người sáng tác: Scorcia, Antonio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatically adapting web sites for mobile access through logical descriptions and dynamic analysis of interaction resources

Paternò, Fabio ; Santoro, Carmen ; Scorcia, Antonio

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 28 May 2008, pp.260-267

ISBN: 9781605581415 ; ISBN: 1605581410 ; DOI: 10.1145/1385569.1385611

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Scorcia, A.
  2. Scorcia, Antonio
  3. Paternò, Fabio
  4. Santoro, C.
  5. Santoro, Carmen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...