skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Sciortino, Giuseppe xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Addressing linguistic diversity in the European Union: Strategies and dilemmas

Kraus, Peter A ; Kazlauskaitė-Gürbüz, Rūta; Kraus, Peter A (Editor) ; Sciortino, Giuseppe (Editor)

Ethnicities, August 2014, Vol.14(4), pp.517-538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796814528693

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The newest diversity is the oldest: Religious pluralism and the EU

Zanon, Flavia ; Sciortino, Giuseppe; Kraus, Peter A (Editor) ; Sciortino, Giuseppe (Editor)

Ethnicities, August 2014, Vol.14(4), pp.498-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796814528694

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender diversities – practising intersectionality in the European Union

Agustín, Lise Rolandsen ; Siim, Birte; Kraus, Peter A (Editor) ; Sciortino, Giuseppe (Editor)

Ethnicities, August 2014, Vol.14(4), pp.539-555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796814528695

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The diversities of Europe: From European modernity to the making of the European Union

Kraus, Peter A ; Sciortino, Giuseppe; Kraus, Peter A (Editor) ; Sciortino, Giuseppe (Editor)

Ethnicities, August 2014, Vol.14(4), pp.485-497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-7968 ; E-ISSN: 1741-2706 ; DOI: 10.1177/1468796814528696

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...