skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Schwilch, Gudrun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operationalizing ecosystem services for the mitigation of soil threats: A proposed framework

Schwilch, Gudrun ; Bernet, Lea ; Fleskens, Luuk ; Giannakis, Elias ; Leventon, Julia ; Marañón, Teodoro ; Mills, Jane ; Short, Chris ; Stolte, Jannes ; van Delden, Hedwig ; Verzandvoort, Simone

Ecological Indicators, August 2016, Vol.67, pp.586-597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-160X ; E-ISSN: 1872-7034 ; DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.03.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of promising agricultural management practices

Barão, Lúcia ; Alaoui, Abdallah ; Ferreira, Carla ; Basch, Gottlieb ; Schwilch, Gudrun ; Geissen, Violette ; Sukkel, Wijnand ; Lemesle, Julie ; Garcia-Orenes, Fuensanta ; Morugán-Coronado, Alicia ; Mataix-Solera, Jorge ; Kosmas, Costas ; Glavan, Matjaž ; Pintar, Marina ; Tóth, Brigitta ; Hermann, Tamás ; Vizitiu, Olga Petruta ; Lipiec, Jerzy ; Reintam, Endla ; Xu, Minggang ; Di, Jiaying ; Fan, Hongzhu ; Wang, Fei

Science of the Total Environment, 01 February 2019, Vol.649, pp.610-619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.08.257

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schwilch, Gudrun
  2. Pintar, Marina
  3. Garcia-Orenes, Fuensanta
  4. Lipiec, Jerzy
  5. Glavan, Matjaž

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...