skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kiesel, Andrea xóa Tác giả/ người sáng tác: Schubert, Torsten xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of free-order and sequential-order instructions on task-order regulation in dual tasks

Kübler, Sebastian ; Reimer, Christina B ; Strobach, Tilo ; Schubert, Torsten

Psychological research, January 2018, Vol.82(1), pp.40-53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1430-2772 ; PMID: 28856434 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00426-017-0910-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task switching: effects of practice on switch and mixing costs

Strobach, Tilo ; Liepelt, Roman ; Schubert, Torsten ; Kiesel, Andrea

Psychological Research, Jan 2012, pp.74-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03400727 ; E-ISSN: 14302772 ; DOI: 10.1007/s00426-011-0323-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Strobach, Tilo
  2. Schubert, Torsten
  3. Kiesel, Andrea
  4. Schubert, T.
  5. Strobach, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...