skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Male xóa Tác giả/ người sáng tác: Brenner, Eli xóa Tác giả/ người sáng tác: Schot, Willemijn D xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grasping and hitting moving objects

Schot, Willemijn D ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Experimental brain research, August 2011, Vol.212(4), pp.487-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1106 ; PMID: 21667040 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00221-011-2756-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous adaptation of the thumb and index finger of the same hand to opposite prism displacements

Schot, Willemijn D ; Brenner, Eli ; Smeets, Jeroen B J

Journal of neurophysiology, 15 June 2014, Vol.111(12), pp.2554-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1522-1598 ; PMID: 24671537 Version:1 ; DOI: 10.1152/jn.00326.2013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smeets, J.B.J.
  2. Schot, Willemijn D.
  3. Schot, W.D.
  4. Schot, Wd
  5. Smeets, Jeroen B J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...