skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Schokkenbroek, Joost Ca xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sailors in wonderland: Dutch sperm whaling during the nineteenth century, 1827-1849

Schokkenbroek, Joost C.A.; Art and Culture, History, Antiquity ; CLUE+

ISSN: ; ISSN: 0843-8714

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Sage Journals (Sage Publications)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...