skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa Tác giả/ người sáng tác: Schoar, Antoinette xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stressed, not frozen the federal funds market in the financial crisis

Afonso, Gara; Kovner, Anna ; Schoar, Antoinette

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2011, Vol.66(4), pp. 1109-1139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private equity performance returns, persistence, and capital flows

Kaplan, Steven N; Schoar, Antoinette

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2005, Vol.60(4), pp. 1791-1824 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart institutions, foolish choices the limited partner performance puzzle

Lerner, Josh; Schoar, Antoinette ; Wongsunwai, Wan

The journal of finance : the journal of the American Finance Association ; The journal of finance, 2007, Vol.62(2), pp. 731-764 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of corporate diversification on productivity

Schoar, Antoinette

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2002, Vol.57(6), pp. 2379-2403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...